Cảnh Hưng Thông Bảo

Cảnh Hưng Thông Bảo

Giá bán: 200,000 đ

207

Tên tiền: Cảnh Hưng Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Cảnh Hưng Lưng Chữ

Mô tả sản phẩm

Cảnh Hưng Thông Bảo hậu sơn tây sơn móc ít gặp