Đại Định Thông Bảo

Đại Định Thông Bảo

Giá bán: 400,000 đ

192

Tên tiền: Đại Định Thông Bảo

Nhà Kim (1115-1234)

Mô tả sản phẩm

Đại Định Thông Bảo hậu dậu