Đại Trung Thông Bảo

Đại Trung Thông Bảo

Giá bán: 700,000 đ

381

Tên tiền: Đại Trung Thông Bảo

Nhà Minh (1368-1644)

Mô tả sản phẩm

Đại Trung Thông Bảo bảo 3 chân ít gặp