Đại Tuyền Ngũ Thập

Đại Tuyền Ngũ Thập

Giá bán: 230,000 đ

145

Tên tiền: Đại Tuyền Ngũ Thập

Nhà Hán (202TCN-220)

Mô tả sản phẩm

Đại Tuyền Ngũ Thập cực dày