Đoan Khánh Thông Bảo

Đoan Khánh Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

199

Tên tiền: Đoan Khánh Thông Bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Mô tả sản phẩm

Lê Tuấn (1488-1509) – Lê Uy Mục (1505-1509)
– Niên hiệu: Đoan Khánh 1505-1509
– Là vị vua thứ 7 của triều Lê sơ, là anh thứ 2 của vua Lê Túc Tông (vua thứ 6), cháu nội vua Lê Thánh Tông (4).
Triều Lê sơ bắt đầu suy thoái từ đây:
– Việc vua Lê Túc Tông trước khi mất đã gọi quần thần chỉ định anh thứ 2 làm vua, tuy nhiên quyết định này chưa thật sự sáng suốt.
– Vua Lê Uy Mục là vị vua ham rượu chè, gái đẹp, thích giết người, tin người bên họ của mẹ là Chiêu Nhân Hoàng Thái hậu, Nguyễn Thị Cận. Sự tàn bạo của vua Lê Uy Mục đã gây bất bình trong dân và triều thần, đương thời gọi là “vua quỷ”. (còn 1 vị vua lợn nữa)
– Chính vì vậy, năm 1509 Giản tu công oanh tự xưng là Cẩm Giang Vương ở Thanh Hóa đưa quân về Đông kinh bắt được và bức vua tự tử.
Vua ở ngôi được 4 năm.
Sau đây là tiền xu của vua Lê Uy mục với niên hiệu Đoan Khánh.