Gia Long Thông Bảo

Gia Long Thông Bảo

Giá bán: 40,000 đ

300

Tên tiền: Gia Long Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Vua Gia Long ( Thế Tổ Cao Hoàng Đế ), húy danh là Nguyễn Phúc Ánh : Đức Ngài sinh ngày 08/02/1762, băng hà vào tháng 02 năm 1820, là vị Chúa Nguyễn cuối cùng của dòng họ Chúa Nguyễn ở Đàng Trong và là vị Hoàng Đế đầu tiên khai sáng triều Nguyễn. Đức Ngài là người lên ngôi trễ nhất trong 13 vua nhà Nguyễn, lúc lên ngôi thì Ngài đã 40 tuổi. Niên hiệu : Gia Long ( 1802-1820 )

Sau đây là đồng tiền Gia Long thông bảo được đúc trong thời gian Ngài trị vì