Hồng Thuận Thông Bảo

Hồng Thuận Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

182

Tên tiền: Hồng Thuận Thông Bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Mô tả sản phẩm

Lê Oanh (1493-1516) – Lê Tương Dực (1509-1516)
Niên hiệu: Hồng Thuận.
– Vị vua thứ 8 triều Lê sơ, là cháu nội vua Lê Thánh Tông, con thứ 2 của Kiến vương Lê Tân. – Sau khi giết Lê Uy Mục (là anh em chú bác ruột, cùng Ông Nội) ông tự lập làm vua. Như vậy, các vị vua thứ 6,7,8 đều là anh em cùng đời.
– không khá hơn “vua quỷ” của người anh, Lê Tương Dực cũng lao vào con đường ăn chơi trụy lạc, giết Vương công, gọi cung nhân để gian dâm, nên người đương thời gọi là “vua lợn”.
– Trịnh sản nhiều lần can ngăn vua, vua ko nghe còn cho đánh trượng. Năm 1516, Trịnh sản sai người đâm chết Tương Dực, như vậy, Ông ở ngôi được 7 năm, thọ 24 tuổi.