Hồng Vũ Thông Bảo

Hồng Vũ Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

254

Tên tiền: Hồng Vũ Thông Bảo

Nhà Minh (1368-1644)

Mô tả sản phẩm

Hồng Vũ Thông Bảo hậu quế