Khải Định Thông Bảo

Khải Định Thông Bảo

Giá bán: 500,000 đ

305

Tên tiền: Khải Định Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Khải Định Thông Bảo đúc tay thông 2 tích

Vua Khải Định ( Hoằng Tông Tuyên Hoàng Đế ), húy danh Nguyễn Phúc Bửu Đảo. Đức Ngài sinh ngày 08/10/1885, băng hà ngày 06/11/1925. Vốn là con trai trưởng của Cảnh Tông nên Hoằng Tông cũng ” lây ” cái thói nịnh Tây. Thời này đất nước lầm than, nhân dân cực khổ, sưu thế đủ thứ. Lại bị tổn hao nhân mạng khi Hoằng Tông để mặc cho Tây đem dân ta sang chiến trường Châu Âu để đỡ hao binh Tây. Niên hiệu : Khải Định ( 1916-1925 ) Sau đây là đồng tiền Khải Định thông bảo, đc đúc ra dưới thời Hoằng Tông Hoàng Đế trị vì đất nước, đồng tiền gây oán ghét trong lòng dân Nam