Khai Nguyên Thông Bảo

Khai Nguyên Thông Bảo

Giá bán: 300,000 đ

245

Tên tiền: Khai Nguyên Thông Bảo

Thời kỳ Lê - Mạc

Biệt Lô Chính Long Thủ

Mô tả sản phẩm

Khai Nguyên Thông Bảo ten óng ánh cực hiếm