Minh Mạng Thông Bảo

Minh Mạng Thông Bảo

Giá bán: 50,000 đ

367

Tên tiền: Minh Mạng Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Vua Minh Mạng ( Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế ), húy danh là Nguyễn Phúc Đảm. Đức Ngài sinh 25/05/1791, băng hà vào ngày 28/01/1840. Kế thừa thành quả từ Tiên Đế, trong suốt 20 năm trị vì, Đức Ngài đã dốc sức cải cách nên nội trị trong nước. Năm 1838, Đức Ngài ban dụ đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Nam, quốc hiệu này được sử dụng đến tháng 08/1945. Niên hiệu : Minh Mạng ( 1820-1840 ) Sau đây là đồng tiền Minh Mạng thông bảo, được đúc ra trong thời gian Ngài ngự trên ngôi báu, đồng tiền được xem là may mắn vì nó được đúc dưới thời non sông thịnh trị, trong ấm ngoài êm