Thái Đức Thông Bảo

Thái Đức Thông Bảo

Giá bán: 190,000 đ

132

Tên tiền: Thái Đức Thông Bảo

Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Mô tả sản phẩm

Thái Đức Thông Bảo hậu trăng 6h và chấm 12h đẹp ít gặp