Thiệu Trị Thông Bảo

Thiệu Trị Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

144

Tên tiền: Thiệu Trị Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Thiệu Trị Thông Bảo tiền kẽm