Thiệu Trị Thông Bảo

Thiệu Trị Thông Bảo

Giá bán: 135,000 đ

301

Tên tiền: Thiệu Trị Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Vua Thiệu Trị ( Hiến Tổ Chương Hoàng Đế ), húy danh là Nguyễn Phúc Miên Tông. Vốn dĩ tên ” khai sanh” của Ngài là Nguyễn Phúc Dung, nhưng sau khi Tiên Đế ban Đế Hệ Thi thì Ngài được ban danh Nguyễn Phúc Miên Tông. Đức Ngài sinh ngày 16/06/1807, băng hà ngày 11/02/1841. Từ thuở nối nghiệp ngai vàng đến khi về với tiên tổ, Ngài luôn luôn noi theo những sửa đổi của Đức Minh Mạng, luống mong giữ gìn những thành quả đạt được. Chính thê của Ngài là bà Thành Phi Phạm Đăng thị, sau này trở thành vị Thái Thái Hoàng Thái Hậu duy nhất của lịch sử nước Nam. Niên hiệu : Thiệu Trị ( 1840-1847 ) Sau đây là đồng tiền Thiệu Trị thông bảo, được đúc ra trong thời gian Đức Ngài ngự trị giang sơn. Thời của Đức Ngài trên thuận dưới hòa, con dân ăn nên làm ra, và đồng tiền thời ấy cũng đã đẹp hơn các đời trước. Dân ta cũng xem đồng tiền Thiệu Trị là một trong những đồng tiền mang lại điều may