Tự Đức Thông Bảo

Tự Đức Thông Bảo

Giá bán: 40,000 đ

399

Tên tiền: Tự Đức Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Tự Đức Thông Bảo hậu lục văn đường kính nhỏ

Vua Tự Đức ( Dực Tông Anh Hoàng Đế ), húy danh là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm. Đức Ngài sinh ngày 22/09/1829, băng hà ngày 19/07/1883. Ngài là Ông Hoàng Hai của Đức Thiệu Trị và Đức Bà Phạm Đăng thị. Là ông vua ngự trê ngôi báu lâu nhất triều Nguyễn ( 36 năm ) nên thời gian Ngài trị vì cũng xảy ra nhiều biến động, nhất là sự kiện năm 1859, Pháp nổ súng tại bán đảo Sơn Trà ( Đà Nẵng ) và chính thức bắt đầu cuộc xâm lược nước ta. Cuộc đời Ngài gặp lắm gian truân ở nửa cuối cuộc đời khi phải bấm bụng ký giấy giao đất cho giặc Tây. Đây cũng là vị Hoàng Đế có hiếu nhất triều Nguyễn, luôn thuận theo lời mẹ dạy, được tiếng hiếu thuận bề trên đúng phép. Niên hiệu : Tự Đức ( 1847 – 1883 ) Sau đây là đồng tiền Tự Đức thông bảo, được đúc ra trong thời gian đức Ngài trị vì đất nước, đồng tiền mang theo những nỗi niềm của vị Hoàng Đế nhân hậu nhưng không cản được giặc, rồi lại tự vạch tội mình trên bia đá ( Khiêm Cung Ký)