Đồng Khánh Thông Bảo

Đồng Khánh Thông Bảo

Giá bán: 100,000 đ

146

Tên tiền: Đồng Khánh Thông Bảo

Mô tả sản phẩm

Vua Đồng Khánh ( Cảnh Tông Thuần Hoàng Đế ), húy danh là Nguyễn Phúc Ưng Đường. Đức Ngài sinh ngày 19/02/1864, băng hà ngày 28/01/1889. Đức Ngài là một trong 3 người con nuôi của Đức Dực Tông Anh Hoàng Đế. Ngài lên ngôi trong cảnh nước mất nhà tan nhưng lại yên phận không kháng cự, lại nịnh nọt giặc Tây nên thần dân oán ghét. Niên hiệu : Đồng Khánh ( 1885- 1889 ). Sau đây là đồng tiền Đồng Khánh thông bảo đc đúc ra trong thời gian Ngài trị vì đất nước, đồng tiền ghi dấu những tháng năm chiến đấu của dân ta chống Pháp