Hồng Vũ Thông Bảo

Hồng Vũ Thông Bảo

Giá bán: 450,000 đ

224

Tên tiền: Hồng Vũ Thông Bảo

Nhà Minh (1368-1644)

Mô tả sản phẩm

Hồng Vũ Thông Bảo hậu bắc bình